NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Vellykket nordisk temadag

NordGen Skog inviterte til temadagen "Ökad skogsproduktion - nya kundkrav?, nya plantor?, ny teknik?" 12. mars på Scandic Continental i Stockholm. Mer enn 50 nordiske deltagere møtte opp for å lære mer og diskutere.

Det nordiske skogbruket opplever for tiden signaler om å øke produksjonen. Hvorfor er det slik, og hva gjør planteprodusentene, forskningen og skogbruket med det? Disse spørsmålene ble tatt opp på temadagen, som ble arrangert i samarbeid med LRF Skogsägarna, Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter og Skogforsk.

Foredrag og diskusjoner viste at det er forskjeller mellom de nordiske landene, men at i alle fall skogbruket i Sverige, Finland og Norge nå opplever økt fokus på produksjon. Dette skyldes ikke minst dagens fokus på klima, CO2-lagring og biobrensel fra skogen.

Sammendrag av foredrag og diskusjoner, samt presentasjoner finner du her.

Arkiv