NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Genresurser i Norden

Mångfalden och de genetiska resurserna i den nordiska regionen är av stort värde, både i kulturella och ekonomiska termer. Växterna och djuren, som uthärdar det nordiska klimatet är en oumbärlig del av den nordiska identiteten, liksom vårt kulturella landskap och vår miljö. De rymmer också våra framtida möjligheter för utveckling inom jordbruk och skogsbruk.

Konventionen för biologisk mångfald (CBD) handlar om bevarande och hållbart nyttjande av genetiska resurser, Den antogs av FN i Rio 1992 och har ratificerats av de flesta av världens länder. Kort innebär det ett nationellt ansvar för att tillvarata den biologiska mångfalden. Alla nordiska länderna har förbundit sig att följa konventionen och har därmed upprättat så kallade nationella program.

Nationella program

Varje program har en nationell koordinator. Koordinatorerna deltar i NordGens samarbetsgrupper och bidrar till en hög kompetensutväxling.

NordGen ska koordinera alla de nordiska länderna inom sitt mandatområde och ombesörja att samarbetet ger ett mervärde, dvs att varje land uppnår mer än vad man skulle ha gjort var och en för sig.

NordGens nätverk i form av arbetsgrupper och samordningsgrupper ger detta mervärde i form av kompetensutväxling, koordinerade initiativ och en god kostnadseffektiv rollfördelning mellan det nationella och det nordiska.

De nordiska länderna talar på detta sätt med en stark röst och blir därmed en viktig pådrivare i det internationella arbetet med genetiska resurser inom jordbruk och mat.

 
Sidansvarig:  Webmaster

far_faroarna

Får på Färöarna
Foto: Erik Christensen, Porkeri/Norden.org

Läs mer

Följ länkarna för mer information om de olika ländernas nationella program: