NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema växter

Timotej - foder för framtiden

Inte bara att trä smultron på - timotej ( Phleum pratense ) är framförallt en vallväxt. I Sverige odlas vall främst för hö- och ensilageproduktion men det händer att man sår vall för att ge bete. Timotej är Sveriges vanligaste vallgräs, mycket tack vare dess vinterhärdighet och anpassning till vårt fuktiga klimat.

Av den timotej som bevaras på NordGen har 200 accessioner valts ut för molekylär och fenotypisk karakterisering. Det finns många olika typer av molekylära markörer, mikrosatelliter, som används i projektet är genetiska markörer, segment av DNA, i de ickekodande delarna av genomet. Genom att studera olika varianter och kombinationer av mikrosatelliter profileras varje individ.

All denna information gör det möjligt att beräkna den genetiska mångfalden, både inom populationer, mellan populationer och kommersiella sorter, men även att konstruera släktträd och studera biogeografi. I fältförsöket mäts fenotypiska karaktärer som vinterhärdighet, när de går i blom, bladstorlek, och hur mycket skörd som de producerar. Mätdata från varje individ i fältförsöket kopplas sedan till respektive individs genetiska profil, för att ge en indikation om huruvida merparten av alla individer som t.ex. blommar väldigt tidigt på våren har en gemensam genetisk markör.

Genom denna studie hoppas vi göra NordGens timotejmaterial mer lätttillgängligt och lättanvänt för framtida förädling, men också att bidra till skyddande av de värdefulla kulturmarker som hyser vår vilt växande timotej.

Text och foto: Lena Dafgård