NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Vad är NordGen?

NordGen - Nordiskt Genresurscenter - är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog. Samarbete om bevarande av genetiska resurser (för mat och lantbruk) i Norden har pågått i mer än 30 år. NordGen bildades den 1 januari 2008 efter en sammanslagning av Nordiska Genbanken, Nordisk Genbank Husdyr och Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd. NordGen finansieras av Nordiska Ministerrådet.

NordGens grund läggande uppgift är att bidra till att säkra en bred genetisk mångfald av de resurser som kan kopplas till mat och lantbruk.

Det görs genom bevarande och hållbart nyttjande, genom ett idogt dokumentations- och informationsarbete samt genom internationella avtal.

Detta arbete är kostsamt och det är anledningen till att Norden valt en gemensam lösning. Varje land har också nationella program för genetiska resurser.

Länk till NordGens stadgar.

Läs mer i  Strategisk Plan för NordGen >>

Vår vision
Genetisk mångfald för en hållbar utveckling.

Vår mission
NordGens mission  är att vara genbank för växter och dels att vara ett kunskapscenter för förmedling av information om hållbar bevaring och nyttjande av växt-, husdjurs- och skogsgenetiska resurser.

NordGens mission är att säkra hållbara lösningar i förhållande till matvarusäkerhet och till en biobaserad ekonomi, genom att säkra bevaring och främja användandet av genetiska resurser inom lantbruk och skogsbruk i de nordiska länderna.

Våra mål

  • NordGen arbetar för att säkra genetisk mångfald inom lant- och skogsbruk i Norden.
  • NordGen främjar på ett synligt, offensivt och effektivt sätt det nordiska samarbetet inom bärkraftigt bruk och bevarande av genetiska resurser till nytta för jordbruk, ängsbruk, skogsbruk och matvaruproduktion.
  • NordGen främjar ett gott samspel mellan miljöhänsyn och bruk av genetiska resurser.
  • NordGen tydliggör det samhälleliga och kulturhistoriska värdet av genetisk diversitet inom och mellan olika arter.
  • NordGen är bland de främsta internationella service- och kunskapscentra för förvaltning av växt-, husdjurs- och skogsgenetiska resurser.
  • NordGen utvecklas till och synliggörs som ett högt profilerat kunskaps- och servicecenter i det offentliga rummet och som en viktig remissinstans för beslutstagare.
  • Nordgen påverkar genom medlemsländerna till inernationell öppenhet, samagerande och ett etiskt försvarbart nyttjande av de globala resurserna.

Verksamheten är förlagt till två orter; Alnarp i Sverige och Ås i Norge. Vårt huvudkontor samt NordGen Växter finner du i Alnarp utanför Malmö. I Ås, utanför Oslo, finns NordGen Husdjur och NordGen Skog.

Sidansvarig:  Webmaster

rapsblomma

Foto: Simon Jeppson

Kontakt

För mer information om NordGens verksamhet, kontakta

Roland von Bothmer tillf. direktör
Tel. +46 (0)706 76 44 18