NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordisk avlsarbeid

De nordiske lands avlsarbeid på husdyr er preget av at vi har noen få kommersielle avlsorganisasjoner som sikrer gode produksjonsdyr til den vanlige landbruksproduksjonen. I tillegg har vi en rekke interesse- og avlslag som ivaretar en mengde husdyrraser med unik historie og/eller egenskaper. Hvert enkelt nordisk land har ansvaret for å ivareta sine nasjonale genetiske ressurser som disse rasene representerer.

Rygjasau (foto: Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter).

Kommersielle avlsorganisasjoner

Det nordiske avlsarbeidet på husdyr er preget av vel organiserte kommersielle avlsorganisasjoner.
Disse driver et internasjonalt konkurransedyktig avlsarbeid basert på:

  • viktige prinsipper om bærekraftig avl
  • moderne avlsmetoder
  • god balanse mellom seleksjon for økt produktivitet
  • parallelt med sikring av god helse og fruktbarhet
  • lav innavl (les mer om avlsfaglige prinsipper her). 

Videre er de nordiske avlsorganisasjonene til dels organisert som kooperativer slik at husdyreierene, bøndene, har direkte eierskap i avlsarbeidet, og kan styre etter langsiktige avlsmål.

Avlsforeninger

Vi har videre en rekke avlsforeninger for de rasene som ikke er markedsledende på produktivitet, men som i stedet har egenskaper som ansees for å være bevaringsverdige.

Hvert land har ansvaret for sine genetiske ressurser

De enkelte nordiske land har ansvaret for å bevare sine husdyrgenetiske ressurser, og har derfor alle egne myndighetsorgan som ivaretar forvaltningen av de nasjonale husdyrgenetiske ressursene. Alle nordiske land har Genressursutvalg, og stillinger som ivaretar nasjonale forpliktelser i internasjonale sammenhenger. Disse instanser følger også opp de nasjonale virkemidlene for bevaring av husdyrgenetisk mangfold. Dette gjøres som støtte til avlsforeningene, drift av bevaringsbesetninger, støtte til lagring av sæd og embryo fra bevaringsverdige raser, samt formulering strategi og politikk.