NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Skog-konferansene

NordGen Skog (tidligere NSFP, Nordiske skogbrukets frø- og planteråd) holder vanligvis en konferanse i året. Konferansene går over to dager, og samler fagfolk fra hele Norden til foredrag, diskusjoner og ekskursjoner. Nedenfor finner du stoff fra noen tidligere konferanser.

Växjö, Sverige 2016

Blandingsskog var temaet da NordGen Skog, sammen med Skogsstyrelsen og Sveriges landbruksuniversitet (SLU), arrangerte sin årlige konferanse under tittelen "Growing mixed forests - waste or value for the future?" 20.-21. september i Växjö. Konferansen tok for seg temaet blandingsskog fra ulike vinkler, hadde mange gode presentasjoner og ble avsluttet med en ekskursjon i Asa. 75 deltagere fra alle de nordiske landene tok del i arrangementet.

Program

Summary of presentations

Presentasjoner:

Riga, Latvia 2015

Wise use of forest reproductive material var overbyggende tema da NordGen Skog og EFINORD-SNS Nordic Network of Forest Regeneration inviterte til nordisk-baltisk konferanse i Riga 15.-16. september 2015. Arrangementet huset 70 deltagere.

Program for konferansen

Presentasjoner:

Son, Norge 2014

Konferansen "Need for seed – Nordic forests in coming decades" ble avholdt 8.-9. september 2014 i Son, Norge med rundt 50 engasjerte deltakere. Mer informasjon om konferansen her.

Konferanseprogrammet

Hallormsstaður, Island 2013

NordGen Skogkonferansen 2013 ble arrangert i Hallormsstaður på Island 17.-18. september. Mer enn 30 deltagere fra alle de nordiske landene deltok på konferansen, hvor det ble holdt 11 presentasjoner av høy faglig kvalitet. Du kan lese mer om konferansen her.

Nedlastbart program

Presentasjoner:

Hämeenlinna, Finland 2012

 “Options for forest regeneration - spruce, pine and broadleaved trees” 5.-6. september tok opp temaer som såing av furu, stormskader og foryngelse, granforedling, og potensiale og problemer knyttet til foryngelse av lauvtrær. Programmet finner du her.

Presentasjoner:

Odense, Danmark 2011

13.-14. september sto "Bæredygtig biomasseproduktion" på programmet i Odense. Blant temaene var biomasseressurser i Danmark og Norden, konverteringsteknologi, marked og økonomi, dyrkingssystemer, egnede arter og kloner, og bæredyktighet ved bruk av bioenergi.

Last ned programmet her.

Presentasjoner i pdf-format:

Uppsala, Sverige 2010

"Främmande trädslag - möjlighet eller hot?" fant sted i Uppsala 6.-7. oktober. Svenske og nordiske erfaringer med fremmede treslag, inkludert spredning av insekter og sopp, skogproduksjon og skogskader, gjeldende regelverk og skogeiernes holdninger til utenlandske treslag ble diskutert.

Programmet for konferansen finner du her.

Presentasjoner i pdf-format:

Her finner du Per Hanssons to postere om contorta: Contortatallen vid förbudsgränsen og Självföryngrad contortatall

Bergen, Norge 2009

NordGen Skogs konferanse "Foryngelse i skogreisingsområder" ble i 2009 avholdt 28.-30. september i Bergen. Deltagerne fikk hørt, sett, og diskutert temaer relatert til skogreising og foryngelse i løpet av konferansen. Klima og miljø var sentrale punkter på dagsordenen.

Et kort sammendrag kan leses på denne siden. Programmet for konferansen finner du her.

Presentasjoner i pdf-format:

Selfoss, Island 2008

19.-20. august 2008 ble NordGen Skogs konferanse arrangert i Selfoss på Island, i samarbeid med Skógrækt rikisins (Iceland Forest Service). Temaet var "Nordiske skoger i et endret klima - foryngelse og CO2-binding". Konferansen ble holdt delvis overlappende med de nordiske skogministrenes årlige møte. Ministrene kom fram til en felles deklarasjon, hvor de uttaler at de "betonar vikten av skogsträdsförädling, bland annat genetisk anpassning till klimatförändringar och att vidta åtgärder när det blir nödvändigt."

Hele Selfossdeklarasjonen kan du finne her, og programmet for konferansen her.

Presentasjoner i pdf-format:

Tidligere konferanser:

5-6 september 2007. Nordic Forest Nursery Meeting 2007. Siilinjärvi, N Savolax, Finland. Program fra konferansen.

6-7 september 2006. Kreativitet i morgendagens skovforyngelse . Kryb-I-Ly-Kro, Frederecia, Danmark.

22-24 augusti 2005. Frostavallen Höör, Sverige.

1-2 september 2004. God og effektiv foryngelse - foryngelsesforskning Biri, Norge.

August 27-29, 2003. Forest Genetic resources: their use and conservation. Húsavík, Iceland, by the Nordic Group for the Management of Genetic Resources of Trees.

20-21 augusti 2003. Föryngring i arktiska områden - från frö till plantering. Rovaniemi, Finland.

Excursion_Växjö_Fjellstad

Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) er sensitiv for frostskader. Planting under en skjerm av bjørk ser ut til å være en måte å redusere denne risikoen på, sier Kristina Wallertz (SLU) under ekskursjonen på dag 2 av NordGen Skog konferansen 2016 i Växjö.

Riga_group photo_Kaspars Liepins_ed

Riga, Latvia 2015. 70 deltagere fra hele det nordisk-baltiske området deltok på konferansen, som ble avsluttet med ekskursjon til Rigas furuskoger, en planteskole og ulike lauvtrebestand. Foto: Kaspars Liepins

NordGen Conference_utferd_Dan Aamlid

NordGen Skog konferanse, i Son, Norge 8.-9. september 2014, med bilde fra utferd på Hoxmark, Ås.

NordGen conference Iceland 2013

Konferansen 2013 ble avsluttet med en ekskursjon i Hallormsstadur. Foto: Tor Myking/NordGen Skog

Hiski Aro and maple 200px

Hiski Aro, Evira, er fornøyd med den unge frøplantasjen av lønn. Hämenlinna 2012.

Ulrik B. Nielsen, Skov og Landskab, fortæller om muligheder for biomasseproduktion. Frøplantage av Douglasgran, Sønderskovgård 2011.

Bergen 2009: Merete Larsmon gir en god klem til Norges største tre, en 45 m høy sitkagran på 30 m³ som befinner seg på Fløyen.

Konferansen i 2008 tok også for seg skogreising på Island. Hekla i bakgrunnen.

Velykket mekanisk planting! Veli-Matti Saarinen på konferansen i Finland 2007