NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Rådet for skoglig foryngelse

NordGen Skog Rådet for skoglig foryngelse skal bidra til å fremme og forbedre skogbrukets frø- og planteforsyning og arbeide for gode foryngelsesresultater i de nordiske landene.

Både den praktiske og administrative del av frø- og planteforsyningen, foryngelsesmetoder, genetikk og foredling ligger innenfor Rådets virksomhetsområde. Vi ønsker å:

  • Initiere og utvikle nordisk samarbeid om praktiske og administrative oppgaver
  • Innsamle og formidle informasjon, både mellom fagpersoner og utad til allmennheten i de nordiske landene
  • Bidra til kompetansehevning gjennom å formidle erfaringer, metoder og forskningsresultater på konferanser og temadager
  • Følge opp og initiere nordisk utvikling og forskning
  • Diskutere internasjonale spørsmål og koordinere felles opptreden for de nordiske landene der dette er aktuelt

Rådet har to til tre møter i året, og består av 2 medlemmer fra hvert av landene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island kan utpeke 1 eller 2 medlemmer.

Formannskapet sirkulerer i 4-års perioder mellom medlemslandene.

Generelt mandat for Rådet er gitt i NordGens strategier for nordiske samarbeidsgrupper.

NordGen Council_A Bragason_267x200

NordGen Skog Rådet 2013 på møte på Island. Foto: Øyvind Meland Edvardsen

Kontakt

Kjersti Bakkebø Fjellstad (kjersti.fjellstad@nordgen.org)