NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Søk stipend fra NordGen Skog og SNS!

De nordiske institusjonene, NordGen Skog og Samnordisk skogforskning (SNS) samarbeider fra 2017 om en felles stipendordning for å bidra til kunnskapsøkning og kunnskapsutveksling innen genetiske ressurser, frø- og planteproduksjon, foryngelse og foredling. Søknadsfrist: 15 februar

Illustrasjon_stipend_Holmström_Uggla

Illustrasjon: Jarl Holmström/Claes Uggla
1. Generelt

Målet med stipendet er å bidra til felles nordisk nytte ved å støtte utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling for personer som arbeider eller studerer innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske landene.

2. Aktiviteter det kan søkes om stipend for

Primært skal stipendet benyttes til å dekke utgifter til reiser i forbindelse med utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling innen fagfeltene nevnt i punkt 1. Man kan også søke om stipend for å dekke driftsutgifter i forbindelse med bachelor- eller masteroppgaver (f.eks. innkjøp av utstyr, laboratorieutgifter, trykking av rapporter). Dersom det er mange søknader, vil ansatte innen frø- og planteproduksjon og foredling vanligvis prioriteres framfor studenter.

Aktiviteten det søkes om stipend for MÅ være relevant i en nordisk sammenheng, og bidra til felles nordisk nytte innen fagfeltet. Hoveddelen av aktiviteten må finne sted etter søknadsfristens utløp.

3. Stipendbeløp og -periode

Man får dekket overnatting og reiser tur-retur på billigst mulig måte, i tillegg til eventuelle driftsutgifter som omtalt i pkt 2. Maksimalt stipendbeløp er 20 000 NOK. Aktiviteten det søkes om støtte for, må være avsluttet innen 1 år etter innvilget stipend.

4. Søknad

Vennligst last ned søknadsskjemaet i word eller pdf.

Søknadsfrist er 15. februar. Søknader skal fortrinnsvis skrives på engelsk, men kan skrives på et av de nordiske språkene ved behov. Et sammendrag og budsjett skal uansett være på engelsk. Kontakt gjerne sekretariatet for NordGen Skog om du har noen spørsmål angående søknaden. 

Søknaden sendes til NordGen Skogs sekretariat ved Kjersti Bakkebø Fjellstad, NIBIO, Pb. 115, N-1431 Ås, Norge, eller via e-post kjersti.fjellstad@nordgen.org. Søknadene behandles av NordGen Skog Rådet for skoglig foryngelse og sekretariatene for SNS og NordGen Skog.

5. Rapportering

Stipendiaten skriver en kort rapport og sender den til NordGen Skogs sekretariat senest 1 måned etter avsluttet reise eller prosjekt. Rapporten skal inneholde en vurdering av om målene ble nådd, hvilken nytteverdi reisen eller prosjektet hadde, og en beskrivelse av eventuelle resultater dersom stipendet er blitt brukt til forsknings- eller utviklingsprosjekter. Et kortfattet regnskap skal også legges ved.

Resultater som er av allmenn interesse vil bli publisert på NordGens websider. Et kort sammendrag av aktiviteten på engelsk skal derfor legges ved.

Last ned kort omtale av ordningen (i pdf) her.

Se oppsummering av tidligere aktiviteter her.


NordGen Forest
NordGen Forest is a Nordic body dedicated to forest regeneration, plants, seed and genetic resources. The mandate of NordGen Forest is to address conservation and sustainable use of forest genetic resources, by being a forum for researchers, practitioners and managers, and by facilitating the flow of scientific information and knowhow between these groups. We connect people in conferences and thematic days, as well as through communication and public awareness work.

SNS
Nordic Forest Research (SNS) is a co-operating body financed with Nordic funds under the auspices of the Nordic Council of Ministers. The overall purpose of SNS is to promote research into the diverse functions of the forests in sustainable forestry, as well as to advise the Nordic Council of Ministers on questions concerning forests and forest research.
The SNS strategy valid for 2014-2017 can be found here.