NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Prosjekter og aktiviteter i perioden 2011-2012

Arbeidsgruppen for genetiske ressurser har vedtatt en arbeidsplan som består av seks punkter:

  • Tilgang og rettigheter til genetiske ressurser hos skogtrær i fare? NordGen har gjennom et NRM-prosjekt utredet hva utviklingen innen internasjonal rett (eks patentrett) kan bety for tilgang og rettigheter til genetiske ressurser hos skogtrær, og hvordan den frie og åpne tilgangen i Norden kan bevares i fremtiden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt. I 2011 vil det utarbeides en kortversjon av sluttrapporten myntet på forvaltningen og skognæringen.
  • Innsamling av askefrø. Askeskuddsjuken gjør at ask nå er i sterk tilbakegang, og i regi av NordGen samles det derfor inn frø fra en rekke askepopulasjoner i Norden for å bevare genetisk variasjon hos arten. På sikt vil en del av dette frøet lagres hos NordGen i Alnarp. NordGen vil også bidra til å initiere mer forskning på askeskuddsjuken.
  • Evaluere lagring av frø fra skogtrær på Svalbard. Frølageret på Svalbard er etablert for langsiktig lagring av frø fra matplanter, men NordGen ønsker å utrede om det er behov for også å lagre frø fra skogtrær på Svalbard, og i tilfelle hvilke treslag som kan være aktuelle.
  • Klimaendringer og genetiske ressurser. Diskutere og fremme forslag til hvordan de nordiske land skal agere for å bevare genetiske ressurser hos skogtrær i et endret klima. Pariskonferansen i 2006 om temaet (http://www.bioversityinternational.org/publications/pubfile.asp?ID_PUB=1216) er et viktig bakteppe.
  • EUFORGEN og Norden. EUFORGEN (http://www.euforgen.org) er det europeiske programmet for bevaring av genetiske ressurser hos trær, og NordGen ønsker å være et forum hvor de nordiske landene kan diskutere innspill til EUFORGEN, og hvordan vedtak på det europeiske nivået kan gjennomføres det nordiske og nasjonale nivået.
  •  Informasjonsarbeid. Informasjon er høyt prioritert av NordGen. Nettsidene er den viktigst kanalen, men også publikasjoner, møter og konferanser er viktige komponenter i dette.
Sidansvarig:  Tor Myking

H Solheim askeskuddsyke topp

Askeskuddsjuken sprer seg og truer den genetiske variasjonen hos ask (Fraxinus excelsior). Foto: Halvor Solheim, Skog og landskap

Kontakt

Tor Myking (tor.myking@skogoglandskap.no)