NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

DET NORDISKA SAMARBETET OM BARN OCH UNGA

På NordGen har vi i uppdrag att bevara och bibehålla genetisk mångfald hos våra nordiska odlade växter och dessutom sprida kunskap om varför vårt arbete är viktigt och något som angår alla, barn som vuxna. En viktig del av NordGens arbete är att främja Nordiska ministerrådets strategi som fastslår att "Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga". Som ett led i denna satsning har vi i samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Tanken är att expandera projektet under kommande år och involvera barn i fler förskolor från olika nordiska länder.

Projektet utvecklas av två forskare på NordGen; Karolina Aloisi och Jan Svensson, i samarbete med måltidspedagogen Miljana Vulovic på Hamiltons förskola i Helsingborg

Klicka här för att komma till projekthemsidan

vete_svein

Kontakt

Karolina Aloisi