NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Styrelsemöte och studieresa

Den 12 september hade NordGens styrelse förlagt sitt ordinarie möte i Hvanneyri på Island. Under förmiddagen gjorde man intressanta studiebesök som förtjänstfullt arrangerats av den isländska representanten i styrelsen, Áslaug Helgadottir.  

Först besöktes Korpa Experimental Station och där man såg på rödklöverförsök som ingår i ett nordiskt PPP-projekt och försöksparceller till den isländska kornförädlingen, där materialet var mycket välutvecklat och visade stor genetisk variation. Resan fortsatte till Mógilsá  Forestry Research Station där gruppen fick en genomgång av skogsforskningen på Island och en demonstration av utvecklingen av olika trädarter. Studiebesöket avslutades på Hvanneyri och The Agricultural University med en orientering om forskning kring mjölkproduktionen hos den isländska lantrasen av ko och besök i det moderna kostallet.

På styrelsemötet behandlades NordGens långsiktiga strategiplan, som personalen arbetat med under de senaste två åren. Styrelsen antog enhälligt planen, som nu kan börja implementeras. Frågan om NordGens engagemang i en s k ”Bruksgenbank” diskuterades ingående och styrelsen såg flera problem i legala, ekonomiska och praktiska frågor om NordGen skulle engagera sig i en uppbyggnad av en sådan ”Bruksgenbank” i större skala. Man rekommenderade att NordGen analyserar en enkel modell där överskotten i de årliga uppförökningarna görs tillgängliga för intresserade hobbyodlare. Bland övriga frågor på dagordningen var NordGens delårsbokslut, som antogs enhälligt.

Dagen avslutades med ett besök i Reykjaviks botaniska trädgård.  

Fler bilder från studiebesöken hittar du på Facebook

Arkiv