NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Sveriges handlingsplan är reviderad

Klövsjöfår, linderödssvin, jämthund, orusthöna, väneko och mellerudskanin, namnen på de svenska husdjursraserna är ofta poetiska och lokalklingande. Men det är inte av nostalgiska skäl som vi vill bevara, nyttja och utveckla de svenska husdjursraserna. Det handlar istället om biologisk mångfald och att trygga en säker livsmedelsförsörjning, både nationellt och globalt.

I den nationella handlingsplanen finns förslag på insatser som är nödvändiga för att Sverige ska kunna bevara, använda och utveckla de svenska husdjursraserna.  Det är generella insatser som till exempel att upprätta genbanker och biobanker, hålla utbildningar och bedriva forskning, och även artspecifika insatser där det till exempel kan handla om att skapa fler parningsstationer för nordiska bin.

Nya förutsättningar ställer nya krav på husdjuren

  • Produktionen av livsmedel måste öka och det bör ske med metoder som är miljövänliga, tar socialt ansvar och är ekonomiskt hållbara. Dessutom ställer ett varmare och kärvare klimat nya krav på världens husdjur. De genetiska resurserna är maten på vår tallrik. Ett hållbart nyttjande och bevarande av den biologiska mångfalden är nödvändig för att trygga en säker livsmedelsförsörjning. För att klara dessa utmaningar både i Sverige och internationellt måste vi på ett hållbart sätt bevara och utnyttja mångfalden av arter och raser bland våra husdjur.
  • Våra husdjursraser och kunskapen om dessa utgör också en betydelsefull del av den biologiska mångfalden inom lantbruket och är viktiga för en hållbar utveckling av husdjurssektorn. Den biologiska mångfalden gör det också möjligt att anpassa husdjuren till förändringar i miljö, produktionsvillkor liksom marknadens och konsumenternas efterfrågan.

Sveriges handlingsplan för att bevara, nyttja och utveckla de svenska husdjursraserna grundar sig i den globala handlingsplanen, som antogs år 2007 av Sverige och fler än 100 andra medlemsländer i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Handlingsplanen finns att beställa eller ladda ned på Jordbruksverkets hemsida.
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bevara-nyttja-och-utveckla.html

Eva-Marie Stålhammar, nationell koordinator i Sverige

Arkiv