NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

PPP - Framtidens växtförädling

Framtidens växtförädling utvecklas genom Nordiska
samarbeten

Promoting Plant Breeding for the Future presenterar resultat från unika
samarbeten mellan flera olika växtförädlingsaktörer i de nordiska och
baltiska länderna. Sedan 2012 har tolv företag, institut och universitet
tillsammans arbetat med pre-breeding för de speciella nordiska
klimatförhållandena. Pre-breeding (för-förädling) är en benämning som
används för det viktiga förädlingsarbetet som görs innan själva
sortframställningen påbörjas.

I rapporten beskrivs fyra pågående projekt. Läs om nordiska äpplen som
efter en genetisk make-up blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar eller
om MAGIC populations i korn som gör genkombinationerna så många fler.
En annan art som beskrivs är rajgräs - för många en anonym och okänd
gröda – men som finns i våra öppna landskap och betas av boskap.
Vinterhärdighet kombinerat med bra kvalitet är målet för detta
förädlingsarbete.

Att fotografera förädlingsmaterial från ovan med hjälp av en drönare
istället för en manuell okulär besiktning i fält beskrivs i det sista projektet
och är ett exempel på ny teknik till växtförädlingens hjälp.

Varför nordisk växtförädling? Förklaringen är att världens
växtförädlingsindustri på senare år har koncentrerats till mycket färre
aktörer. Deras insatser fokuseras på breddgraderna 37 till 53. Norden och
Baltikum ligger mellan 55 och 69. Inga andra odlande länder på jordklotet
bedriver odling längs dessa latituder. Om vi inte bedriver en lokal
växtförädling kommer vi på sikt att få allt färre sorter i olika grödor som är
optimalt anpassade till vårt klimat, vår temperatur och dagslängd. Våra
odlares och djurproducenters konkurrenskraft kommer att minska till att till
sist inte vara lönsam.
Projekten hade inte varit möjliga att genomföra utan gemensamma
insatser från aktörer med olika kompetens och med finansiering från de
fem Nordiska departementen samt från partnerna.
I detta nordiska PPP-projekt ges nödvändiga förutsättningar för en fortsatt
framgångsrik bioekonomi för Norden.

Annette Hägnefelt
Senior Scientist & PPP-Secretary
NordGen, Alnarp

Promoting Nordic Plant Breeding for the Future.pdf

Följebrev.pdf

Arkiv