NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Asketoptørre

Status for sund ask i Danmark

I Danmark har asken (Fraxinus excelsior) siden 2005 været angrebet af sygdommen asketoptørre, som forårsages af svampen Hymenoscyphus fraxineus. Men hist og her kan der findes træer, som kun har få eller næsten ingen sygdomstegn. Det har givet håb om, at der eventuelt er træer, som er modstandsdygtige overfor sygdommen.

Askepodninger_Ditte_C_Olrik

Det første anlæg med de sunde podninger blev plantet ud i foråret 2015. Endnu et anlæg etableres i foråret 2016. Foto: Ditte C. Olrik

Tekst: Ditte C. Olrik, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen

Kendetegnet for sygdommen er nekroser i barken, dannelsen af vanris samt de tørre skudspidser i kronen, der har givet sygdommen dens navn. I 2015 er mange træer enten døde eller viser tydelige og ofte omfattende tegn på angreb af sygdommen.

Teorien om modstandsdygtige træer blev imidlertid yderligere styrket, da Københavns Universitet foretog en registrering af sundheden i Naturstyrelsens podede aske-frøplantager og fandt, at der blandt de angrebne og syge kloner var ganske få kloner uden eller med meget få sygdomstegn – en observation, der kunne genfindes og bekræftes på tværs af lokaliteter. Efterfølgende registreringer i Naturstyrelsens afkomsforsøg har vist, at modstandsdygtigheden er genetisk betinget og nedarves fra forældre til afkom. Dermed er der tilsyneladende et grundlag for – på sigt – at forædle sig ud af de problemer, som sygdommen har skabt.

I 2012 startede Naturstyrelsen, i samarbejde med Københavns Universitet og Skovdyrkerne, et projekt med opsporing af modstandsdygtige (sunde) ask i både statsejede og private skove. I alt blev der fundet og identificeret 120 formodede modstandsdygtige træer fordelt over det meste af landet. I vinteren 2012/2013 blev der indsamlet podekviste fra de udvalgte træer, som blev brugt til podning og opformering.

Podningerne har siden stået i Arboretets planteskole, og i foråret 2015 blev det første anlæg med sunde podninger plantet ud. Derudover bliver endnu et anlæg plantet ud i foråret 2016.

Hvordan er det gået?
Sundheden har været fulgt og bliver løbende registreret i både orteterne og podningerne. Og til trods for at alle orteterne så sunde ud på udvælgelsestidspunktet, så står det nu klart, at ca. 12 % af de valgte træer alligevel ikke ser ud til at være modstandsdygtige.

Det er meget tydeligt at se eventuelle sygdomstegn i podningerne, som med deres ringe størrelse og krone er nemme at registrere på. Desuden reagerer de unge planter kraftigt på sygdommen, og planter som ikke er modstandsdygtige viser hurtigt tydelige tegn på angreb. Derimod kan det være langt sværere i orteterne, som er store gamle træer valgt i ældre og ofte lukkede bevoksninger, hvor det tit ikke er muligt at se hele kronen. Dertil kommer, at angreb af asketoptørre kan syne mindre og sygdomsforløbet være mere langtrukkent i de store træer som følge af deres store krone-volumen og evne til at danne nye skud. Endelig er smittetrykket måske mindre i kronen af de store træer, da svampesporerne kun vanskeligt hvirvles fra skovbunden og op i kronerne i de tætte og lukkede bevoksninger, hvor mange af træerne er valgt.

Askepodningerne i planteskolen_Erik Kjær

Podningerne i planteskolen. Foto: Erik D. Kjær

Disse udfordringer har været kendt, og i opsporingen har der hele tiden været kalkuleret med, at nogle træer formodentlig ville falde ud. Netop derfor er der udvalgt forholdsvis mange træer, så der trods udfald stadig ville være tilstrækkeligt med træer tilbage til at sikre den nødvendige diversitet.

Fremtiden
Det bliver spændende også i de kommende år at følge sundheden i både podningerne og orteterne. Dels for at følge og sammenligne sygdomsudviklingen i podningerne med orteterne, men også for at se, om podningerne fortsat opretholder deres modstandsdygtighed.

Men såfremt der ikke sker markante ændringer i sundheden eller kollaps i modstandsdygtigheden, så ser der – med den udvikling som hidtil har været i sundheden – ud til, at være skabt en pulje af ask, hvorfra der kan høstes frø, som kan blive til sunde askeplanter. Formodentlig vil de første frø kunne høste omkring år 2025.