NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Bevaring av genressurser

Skogfrø til Svalbard

For første gang vil frø av skogtrær bli lagret i Svalbard globale frøhvelv. De første skogfrøene vil bli lagt inn 26. februar 2015. Dette er et viktig bidrag for bevaring av genressurser.

Svalbard GSV_Anna Rehnberg

Frø fra skogens trær vil bli bevart for fremtidige generasjoner i Svalbard Global Seed Vault. Foto: Anna Rehnberg/Norsk institutt for skog og landskap

De første frøpartiene vil omfatte gran og furu, som er de viktigste treslagene i Norden for bruk og foredling.

Målet med innlagringen er å sikre bevaring av skogtrær på lang sikt, med tre ulike formål:

  • Bevaring av back-up frø, for å ta vare på unike eksemplarer for fremtiden
  • Overvåking av langsiktige endringer i genetisk mangfold i naturskog
  • Overvåke endringer i genetisk mangfold som finner sted under frøforedling

Genetisk mangfold i skogtrær påvirkes av en rekke faktorer, hvorav klimaendringer og skogbruk er viktigst for de store treslagene. Avskoging, beiting, skadedyr og sykdommer er andre faktorer av varierende betydning.

- Det er derfor viktig å ta vare på skogtrærnes genetiske ressurser, inkludert å overvåke mulige endringer i det genetiske mangfoldet over tid

Frøprøver fra 208 ulike frøpartier fra Det norske Skogfrøverk er nå valgt ut for innlagring på Svalbard. Det eldste, ett furuparti fra Tranøy i Troms, ble høstet i 1938 og spirer fortsatt 78 %.

I denne første runden vil også frø fra Finland legges inn i hvelvet. De finske frøpartiene er samlet i genreservatskoger i Lappträsk og Puolango (gran) samt i Filpula och Lovisa (furu).

Lagring av skogfrø på Svalbard er et nordisk initiativ, som involverer Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. Målet er å lagre frø fra alle de nordiske land. Det norske bidraget er finansiert av Norsk genressurssenter.

Frøhvelvet, som er etablert i permafrosten i fjellet på Svalbard, er designet for å lagre duplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Å sikre at genetisk mangfold i verdens kulturplanter er bevart for fremtidige generasjoner, er et viktig bidrag til reduksjon av sult og fattigdom i verden.

Ytterligere informasjon om Frøhvelvet finnes her.

Tekst: Kjersti Bakkebø Fjellstad