NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Skog klimaundersøkelse

Klimaendringene - er nordisk skogbruk beredt?

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene både for samfunn og økosystem. Selv om skoger generelt er robuste, er en bekymret for at mange trær vil bli hardt rammet av den raske økningen i temperatur. NordGen Skog har undersøkt hvor forberedt skogbruket er for de kommende endringene.

Gran i storm_Arne Steffenrem

NordGen Skog er et nordisk forum for å diskutere skoggenetikk og skogforyngelse. Hvilken rolle kan vi ha i å bistå det nordiske skogbruket for klimatilpasning? Foto: Arne Steffenrem/Norsk institutt for skog og landskap

Den lange generasjonstiden hos mange treslag gjør dem sårbare for raske miljøendringer. De avgjørelsene som tas idag vil få konsekvenser for flere tiår. Dermed er riktig planlegging i møte med klimaendringene avgjørende for skogbruket.

Det er viktig å undersøke hvilken rolle NordGen Skog kan ha i å bistå nordisk skogbruk til å tilpasse seg klimaendringer og hvordan sikre forskningsbaserte beslutninger. For å forbedre formidlingsarbeid i NordGen Skog, har arbeidsgruppen for genetiske ressurser gjennomført en undersøkelse blant større aktører i skogbruket i Danmark, Finland, Norge og Sverige, for å vurdere bevissthet om klimaendringene og behovet for mer informasjon.

En undersøkelse ble sendt til 153 respondenter, som dekker de viktigste institusjonene i skogbruket. Total responsrate var rundt 30%, men dette varierte noe mellom landene. Siden skogsektoren er organisert ulikt i de fire landene, har vi ikke sammenlignet svarene på tvers av land, men heller fokusert på de generelle trendene i materialet.

Bevissthet om klimaendringene?
Den første delen av undersøkelsen skulle vurdere den generelle bevisstheten om klimaendringer. Respondentene ble først gitt seks uttalelser (Figur 1, nummer 1-6) som skulle rangeres fra en (helt uenig) til fem (helt enig). Som vist i figur 1 var respondentene stort sett enige i alle uttalelsene. En kan derfor konkludere med at det er bevissthet rundt klimaendringenes påvirkning på skogbruk.

De to siste uttalelsene i figur 1 er knyttet til inkludering av klimatilpasningstiltak i strategidokumenter og retningslinjer i skogorganisasjonene. Sammenlignet med de første seks uttalelsene, fikk de to siste generelt en lavere poengsum. Dette viser at selv om de fleste respondentene er enige i at klimaendringer vil påvirke skogbruket, har det ikke påvirket strategiske dokumenter og retningslinjer i like stor grad. Utfra kommentarer gitt i undersøkelsen er det også klart at skogtiltak for å redusere klimaendringer, f.eks skog som karbonlager, er oftere fremhevet enn tiltak for klimatilpasning.

Bruk av fremmede treslag er i litteraturen en hyppig nevnt metode for å motvirke effekten av klimaendringene. Interessant nok ble bruk av slike treslag gitt en relativt lav gjennomsnittlig poengsum som klimatiltak i undersøkelsen. Selv om mange ser på bruk av fremmede treslag som nødvendig, er mer enn 30% av respondentene nølende eller avvisende til bruk av slike arter (se figur 1, nummer 6).

Climate Change Survey_Figure 1

Figur 1 viser åtte uttalelser om klimaendringer. Hvert utsagn ble vurdert av respondentene fra 1 (svært uenig) til 5 (helt enig). Responsen er vist i søylediagrammet fra 1 (mørke blå) til 5 (lys blå). Kolonnen nederst (lysest blå) i hver av figurene representerer kategorien ukjent / ikke relevant.

Informasjonsbehov i skogsektoren
Den andre delen av spørreskjemaet handlet om informasjonsbehov i forhold til klimaendringer og hvilken rolle NordGen Skog kan ha i informasjonsformidling (figur 2). Generelt ble det trukket frem at vitenskapelig informasjon om effekter og klimatilpasning er viktig, og at det i dag er for lite slik målrettet informasjon. Dette kom også klart fram i mange av kommentarene. Noen respondenter uttrykte forvirring om variable forskningsresultater, samt mangel på overordnede synspunkter og konklusjoner om klimaendringer og beste tilpasningspraksis. Derfor ble det foreslått at NordGen Skog kunne ha en mer aktiv rolle i å gjøre vitenskapelig informasjon mer tilgjengelig.

Climate Change Survey_Figure 2

Figur 2 viser seks uttalelser om klimaendringer relatert til informasjonsbehov. Hvert utsagn er rangert fra 1 (svært uenig) til 5 (helt enig). Responsen er vist i søylediagrammet fra 1 (mørke blå) til 5 (lys blå). Den aller lyseste fargen representerer kategorien ukjent / ikke relevant.

Informasjonskilder
Massemedier og forskningsinstitusjoner ble rangert høyest som viktigste nåværende kilder til informasjon om klimaendringer i undersøkelsen. En kan tenke seg at aviser, TV og radio bidrar med generell informasjon, mens forskningsinstitusjoner brukes for mer målrettet og spesifikk informasjon om klima og skogbruk. Statlige institusjoner og skogbruksorganisasjoner ble også brukt som informasjonskanaler. Nordiske organisasjoner som NordGen og SNS (SamNordisk Skogforskning) ble bare benyttet av et mindretall av respondentene (rundt 15%).

Basert på informasjonsbehovet som er avdekket i denne undersøkelsen, bør NordGen Skog fokusere på formidling av vitenskapelig informasjon for beslutningstakere, samt bidra til kommunikasjon mellom forskere, ledere og utøvere innen skogsektoren. Selv om massemedier og forskningsinstitusjoner var viktige aktuelle kilder til informasjon om klimaendringer, ble det uttrykt et behov for økt fokus på informasjon gjennom nyhetsbrev, populærvitenskapelige tidsskrifter og konferanser. Mer enn 50% av respondentene ønsket mer av dette. Nettbasert informasjon og vitenskapelige tidsskrifter ble mindre verdsatt (25-40%).

NordGen Skogs rolle
Undersøkelsen har gitt viktig informasjon om bevissthet og informasjonsbehov knyttet til nordisk skogbruk og klimaendringer. Spesielt viktig for NordGen Skog er det klare behovet for sammenfatning av vitenskapelig kunnskap og den rollen vi kan fylle ved å tilrettelegge for utveksling av informasjon mellom forskere og skogbrukere.

I tillegg til formidlingsarbeid og prosjekter, organiserer NordGen Skog i dag én konferanse og to temamøter årlig. Dette er våre kjerneoppgaver. Et klart budskap fra undersøkelsen er at disse aktivitetene bør opprettholdes og styrkes. I tillegg er det et ønske om mer informasjon gjennom nyhetsbrev og artikler i skogbrukets tidsskrifter. NordGen Skog ønsker å vurdere hvordan slike informasjonskanaler kan brukes mer aktivt. Men uansett hvilke kanaler vi velger, er det alltid kvaliteten på informasjonen som er viktigst.

Jørn Henrik Sønstebø, Kjersti Bakkebø Fjellstad and Tor Myking