NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Skogs årlige konferanse 2013

Northern forests in a changing climate

Dette var temaet for NordGens Skogs årlige konferanse som ble holdt i Hallormsstadur, på Island den 17.-18. september. Mer enn 30 deltagere fra alle de nordiske landene deltok på konferansen, hvor det ble holdt 11 presentasjoner av høy kvalitet. Presentasjonene tok for seg forventede klimaendringer i Norden, konsekvenser for skogøkosystemene og skogbruk, samt tiltak for å møte utfordringene.

NordGen conference Iceland 2013

Foto: Tor Myking/NordGen Skog

Selv om usikkerheten er stor, vil klimaendringene ved våre breddegrader omfatte hvertfall 2° C økning i sommertempteraturer og 3-4° C økning i vintertemperaturer innen 2100. I tillegg forventer en en generelt stor økning i nedbørsmengder, men ikke så store endringer når det gjelder vind.

Flere talere bemerket den åpenbare positive effekten med høyere produksjon av biomasse som en direkte effekt av økt temperatur, men også på grunn av økt tilgjengelighet av næringsstoffer på grunn av mineralisering av jorda. Gunstigere vekstvilkår vil også gi nye muligheter med hensyn til valg av treslag med generelt høyere krav til temperatur.

Men rask temperaturstigning innebærer at trærnes vekstrytme kommer ut av rytme i forhold til den årlige temperatursyklusen på voksestedet. Dette vil kunne føre til klimaskader. Klimaendringene innebærer i så måte en høyere risiko for frostskader på våren, men også for vindfall når frossen jord blir erstattet av vannmettet jord på vinteren og saltskader på grunn av sjøsprøyt i kystområdene.

Hvordan kan skogbruket møte disse endringene? Det ble understreket at frøforedling er et viktig verktøy, for eksempel ved å velge reproduktivt materiale med sen vekststart om våren. I tillegg bør bruk av sørlige provenienser, og også andre godt tilpassete arter som lerk, sitkagran, vrifuru og douglasgran vurderes. Muligheten for bruk av eksotiske arter er imidlertid begrenset i flere nordiske land.

ved endringer i klima vil arter endre sine naturlige utbredelsesområder, og patogener er intet unntak. En av presentasjonene viste den store økningen i antall patogener og andre arter som har ankommet Island de siste tiårene. For eksempel viser det seg at mildere vintre baner vei for høyere bestander av sitkagranlus, og at høyere sommertemperaturer føre til mer omfattende bladrustangrep på poppel. Det er ganske åpenbart at ankomsten av nye patogener og deres effekter på langt nær er forutsigbare, selv om de islandske reglene for import av skogreproduktivt materiale er strenge. Hageplanter kan imidlertid importeres mye mer fritt.

Landbruk og matsikkerhet utfordres av klimaendringer og vedvarende befolkningsvekst. Den siste presentasjonen understreket behovet for å dra nytte av mulighetene, for eksempel ved å sikre genmateriale, ved utvikling av nye teknologier og avlsmetoder og å sikre større samhandling mellom land. Mange spørsmål og fruktbare diskusjoner fulgte etter hver presentasjon.

Konferansen ble avsluttet med en ekskursjon i Hallormsstadur. Grunnleggerne av det 50 år gamle islandske skogreisingsprogrammet var åpne for nye tanker dengang, og det er nå klart at en rekke nordamerikanske (f.eks hvitgran, sitkagran og Engelmansgran) og europeiske arter (for eksempel vanlig norsk gran, sibirsk lerk og bjørk) er i stand å overleve og trives under de klimatiske forholdene på Island, forutsatt at provenienser er godt egnet.