NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Genetiska variationen bevaras

Skogsstyrelsen i Sverige har tagit fram en strategi för hur gener från inhemska trädslag kan bevaras i biotopskyddsområden. Genetisk variation är en förutsättning för att våra skogsträd ska överleva olika miljöförändringar.

Biotopskyddsområde i södra Sverige.

Biotopskyddsområde i Skåne, södra Sverige. Foto: Lars Jarnemo

– I biotopskyddsområden bevaras träden på sin naturliga växtplats. Vi vill tydliggöra att områdesskydd numera även omfattar bevarande av gener, säger skogsgenetiker Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen.

Alla inhemska trädslag omfattas
Skogsstyrelsens strategi omfattar bevarande av gener från alla inhemska trädslag. Bland annat bergek och bok, vilka förekommer i Sverige på utbredningsområdets kant, kan innehålla unika genvarianter och är därför värdefulla att genbevara. Även för ask och alm, som bägge är rödlistade och drabbade av skador, kan biotopskyddsområden ge goda möjligheter till genbevarande.

Genresurser av lönn, rönn och övriga allmänna lövträd blir förhoppningsvis naturliga inslag i biotopskydden framöver. Även för gran, tall och björk är genresurser värdefulla, inte enbart som vetenskapligt referensmaterial utan exempelvis också ur nytto- och existentiella aspekter.

Olika mål för genbevarande beroende på trädslag
Trädslagen är biologiskt mycket olika och därför finns det olika mål i strategin vad gäller antal genresurser per trädslag och minimiantal träd per genresurs. Enligt internationella riktlinjer föreslås exempelvis minst 500 träd i genresurser av tall och gran, medan det för många lövträd är tillräckligt med åtminstone 50 träd. För mycket sällsynta trädslag kan till och med 15 träd räcka som genresurs.

Dynamiskt och långsiktigt bevarande
Strategin bidrar till ett dynamiskt genbevarande där även associerade arter bevaras.
– Till skillnad från fröbanker och klonarkiv sker bevarandet i trädets naturliga miljö. Därmed bevaras även andra arter som växer i anslutning till trädet. Samtidigt kan vi även ta tillvara ekologiska, etiska och kulturhistoriska värden, förklarar Sanna Black-Samuelsson.

FAO-rapport 
Skogsstyrelsen rapporterade 2012 till FAO (Food and Agriculture Organisation) om läget för skogsgenetiska resurser i Sverige.
– I rapporten tog vi upp behovet av genbevarande för en lång rad skogsträd. Strategin som Skogsstyrelsen nu har tagit fram innebär att vi tar ett brett grepp för att säkra genresurserna av inhemska trädslag, säger Sanna Black-Samuelsson.

FAO är FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk.

Mer information:

Arkiv