NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen 5 år

NordGen firar 5 årsjubileum

I januari 2013 firar NordGen 5-årsjubileum som organisation. Från att ha haft ett långvarigt Nordiskt samarbete i Nordiska Genbanken (grundad 1979) bildades Nordiskt Genresurscenter (NordGen) 2008 med en samlad kompetens från nordiska institutionerna som tidigare arbetat med arters bevarande inom skog- växt- och husdjurssektorn.

Tillgången till genetiska resurser är av grundläggande betydelse för människans levnadsvillkor och en förutsättning för att kunna tillpassas till framtida behov. Förändrade klimatförhållande, nya och förändrade växt- och djursjukdomar, nya miljökrav och brukarkrav gör att vi är beroende av en mångsidig och varierande genbank med material som har olika egenskaper. NordGen är en sådan genbank men är också ett resurscenter med erfarenheter och kunskap inom biologisk mångfald. 

växter_collage_150px

husdjur_150px

skog_collage_150px

NordGens mission är att säkra hållbara lösningar när det gäller matvarusäkerhet och en biobaserad ekonomi. NordGen bevarar genetiska resurser men främjar också ett ökat bruk av dessa inom lantbruk och skogsbruk i de nordiska länderna.  Om inte de genetiska resurserna brukas och nyttjas, riskerar materialet att försvinna.  

Foto: Kjersti Holt Hansen, Svein Solberg