NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Projekt för Nordisk Äppelodling

2012 fick en forskargrupp (SLU i Sverige, Graminor AS i Norge och MTT i Finland) finansiering för två år för ett Public Private Partnership (PPP). Projektet är initierat av Nordiska Ministerrådet (NMR) och organiseras av Nordgen.

'Prebreeding' kan definieras som en kartläggning av genetiska resurser för önskvärda egenskaper och gener och hur dessa kan introduceras i odling och förädling. Projekt inom 'Prebreeding' kan förbättra och bidra till en stabil grund för tillämpade förädlingsprojekt inom privata företag, forskningsstationer och universitet.

2012 fick en Nordisk forskargrupp (SLU Sverige, Graminor AS Norge, och MTT Finland) medel för två år för att skapa ett 'Public Private Partnership' (PPP). Projektet är initierat av Nordiska Ministerrådet (NMR) och administreras av NordGen.

Projektet ‘Prebreeding for Future Challenges in Nordic Apples’ har tyngdpunkten på två allvarliga problem inom Nordisk äppelproduktion; kräfta i fruktträd och sjukdomar när äpplen lagras.

Aktiviteter i detta projekt utförs i nära samarbete med äppel-förädlingsprogram på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Graminor och med äppelprojektet på MTT, Finland. Det finns också olika forskningsprojekt om kräfta och lagrings-sjukdomar i Sverige som deltar och ett internationellt EU projekt, Fruitbreedomics.

Projektet leds av professor Hilde Nybom, ansvarig för äppelodlingsprogrammet i Balsgård-SLU, Sverige.

Läs mer om projektet på deras webbsida ppp-apples >> (På engelska)

 
 

Arkiv