NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: CBD

Vad är Biodiversitetskonventionen?

Biodiversitetskonventionen (formellt UN Convention on Biological Diversity eller förkortat CBD, andra namn är mångfaldskonventionen och Riokonventionen) är ett FN-fördrag som syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden.

CBD uppmärksammar i internationell lag att bevarandet av biologisk mångfald är "en gemensam angelägenhet för hela mänskligheten" och en integrerad del av vår utveckling.

Konventionen antogs på Rio-konferensen 5 juni 1992 och trädde i kraft 1993. Konventionen har 193 fördragsparter och är undertecknad av 168 länder.

Konventionens syfte är i huvuddrag tre:

  1. Att bevara biologisk mångfald
  2. Att nyttja dess beståndsdelar på ett hållbart sätt samt
  3. Att rättvist fördela den nytta som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser. 

Detta innebär att varje land har ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå.

Konventionen om biologisk mångfald inspirerades av världens växande engagemang för en hållbar utveckling. Den representerar ett stort steg framåt i bevarandet av en biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och en rättvis fördelning av vinster och utkomst från användningen av genetiska resurser.

 www.cbd.int

Läs mer vad NordGen gör inom CBD

diversity in dummer fields

Foto: C Svärdh