NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Rödlistade arter i skogen

Ett allt intensivare skogsbruk sker på bekostnad av arterna, visar en ny studie. Vi går mot ett skogsodlingslandskap med mycket lite kvarvarande gammelskog. Och de nya skogarna kommer inte att ha samma naturkvaliteter som de gamla.
 
  Flera orsaker till rödlistning: Asken är kraftigt drabbad av askskottsjukan, och är klassificerad som ”Sårbar” i Rödlistan. Foto: Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen

Hvit firkant

 

Under det senaste seklet har det svenska skogsbruket lyckats öka skogens tillväxt, virkesförråd och produktion tack vare ett målmedvetet arbete. Baksidan av denna utveckling är att det också starkt ändrat förutsättningarna för djur, växter och svampar, vilket resulterat i att var tionde svensk skogsart idag är rödlistad. Mönstret är i stort sett detsamma i våra grannländer Finland och Norge. På lång sikt är tillståndet allvarligt eller osäkert för omkring 5 000 skogsarter i Fennoskandien.

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i en rapport sammanfattat bland annat tillståndet för rödlistade skogsarter i Sverige och en jämförelse med tillståndet i våra grannländer görs. Målsättningen är att denna kunskap ska bidra till en bättre förvaltning av den biologiska mångfalden.

Några slutsatser från rapporten är att Sveriges skogslandskap har omvandlats till ett landskap av biologiskt monotona produktionsskogar. Dessa skogar blir inte riktigt gamla och är mindre variationsrika. Därmed förändras förutsättningarna för skogens arter. Vissa gynnas, men betydligt fler missgynnas. Tre av fyra rödlistade arter minskar så kraftigt att deras framtid inte är säkrad, och knappt fem procent av dessa arter är redan utdöda från landet.

I samband med publiceringen gjordes en jämförelse mellan rödlistorna i några av de nordiska länderna.

Du kan läsa mer om rapporten och ladde hem den på ArtDatabankens hemsida

Arkiv