NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Utfordringer ved foryngelse av skog

NordGen Skog arrangerte temadagen ”Foryngelse – skogens fundament” på Gardermoen 22. mars 2011.

M Kjøllsedal 2009 granplante liten

Foto: Marta Kjøllesdal, Telemark Skogselskap

En vellykket foryngelse er fundamentet for høy råvareproduksjon og karbonbinding i fremtidens skoger. Imidlertid er det stadig nye utfordringer som møter planteskoler, skogeiere og skogforvaltere i arbeidet med å få til god foryngelse av skogen. NordGen Skogs temadag tok opp noen av disse utfordringene.

Blant temaene som ble diskutert var hvilke kunnskaper vi har om foredlet frø, og forskjeller i frøets egenskaper etter hvilken årgang de kommer fra. Jonas Bergquist fra Skogsstyrelsen i Sverige viste oss at noen av problemene med furuforyngelse er felles for Sverige og Norge, f.eks. når det gjelder elgbeiting.

Skader på granskogen og foryngelsen i form av både grantørke, høstskudd og snutebiller ble diskutert, og Venche Talgø fra Bioforsk la fram nyeste kunnskap om soppsykdommer som kan bli problematiske i framtiden.

denne siden kan du laste ned foredragene.


Arkiv