NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Direktiv om bevarandesorter

Statens Jordbruksverk har för avsikt att införa ett direktiv, Direktivet 2009/145/EG, om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av lantbruksköksväxter som traditionellt har odlats på vissa platser och i vissa regioner och som hotas av genetisk utarmning. Detta inkluderar köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell odling men som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och om saluföring av utsäde av dessa lantsorter och andra sorter.

Läs Jordbruksverkets direktivförslag

Läs NordGens yttrande

Arkiv