NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen

Nordens odlade mångfald i fara

Den nordiska genbanken – NordGen - kämpar för sin existens. Med en osäker och under flera år kraftigt urholkad finansiering, och med krav på att spara ytterligare, riskerar den nordiska genbanksverksamheten att halveras. Ovärderligt växtmaterial kommer att förloras för alltid. Faran är överhängande.

Växtgenetiska resurser utgör grunden för djurs och växters anpassning till ändrade förhållanden såsom klimatförändringar, nya växtförhållanden, nya växt- och djursjukdomar, ökad produktion samt nya miljö- och konsumentkrav. NordGen tar hand om dessa genom bevarande i frysar och växthus samt uppförökning och regenerering.

Med en bra och effektiv förvaltning av de genetiska resurserna läggs grunden till framtida förädling, utveckling och nyskapande.

NordGen, tidigare Nordiska Genbanken, har funnits i trettio år. Det nordiska samarbetet om genetiska resurser kanaliseras i NordGens verksamhet som ska bidra till att säkra de kommande generationerna en genetisk mångfald inom bland annat livsmedelsproduktion och skogsbruk. Praktiskt går detta ut på att bevara, säkra och hållbart nyttja lantbrukets växter, djur och skog.

NordGen har i flera år kämpat med oförändrade anslag och med ökade krav på att tillvara frösamlingar från andra institut i de nordiska länderna. Frösamlingarna behöver dessutom regenereras för att överleva. Dör de, är de genetiska resurserna förlorade för alltid.

Fortsättning