Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordiskt nätverk för växtförädling

Nordiskt nätverk för växtförädling

Inom ramen för det nordiska universitetssamarbetet NOVA bildades ett nordiskt nätverk för växtförädling under 2010. Målet med nätverket är att arrangera gemensamma nordiska kurser i växtförädling. NordGen är en aktiv partner i nätverket, bland annat genom att sekretariatet är förlagt till NordGen. Besök gärna nätverkets hemsida för mer information.

24 – 29 januari 2011 kommer en gemensam nordisk NOVA PhD-kurs arrangeras av det isländska lantbruksuniversitetet. Titeln på kursen är ’Förädling för anpassning till ett nytt klimat’. Kursen är primärt riktad mot nordiska och baltiska växtförädlings- och skogsbruksdoktorander, med föreläsare från samtliga nordiska lantbruksuniversitet, samt internationella gästföreläsare.

Klimatförändringar kommer att leda till högre temperatur och ändrade nederbördsmönster i Norden. Det kommer att ställa krav på växtförädlare att anpassa grödor och skog till dessa nya förutsättningar. Nya produktionssystem kommer att leda till att vissa grödor kommer att odlas i regioner där de tidigare inte fungerat, och helt nya grödor kommer att introduceras i Norden. För att behålla konkurrenskraften i ett hållbart jord- och skogsbruk kommer vi behöva ta fram nya sorters växter som är bättre anpassade till framtidens behov. Vissa specialbetingelser i vår del av världen, t.ex. dagslängd och temperatur gör att dessa behov inte kan tillgodoses enbart genom import av grödor anpassade till sydligare breddgrader.

Kursens mål är att öka förståelsen för de nya utmaningarna förädlingsindustrin och forskningen står inför genom kommande klimatförändringar. Deltagarna kommer bland annat att få lära sig processerna bakom dagslängdsberoende och frosttolerans – två mycket viktiga egenskaper hos framtidens grödor i Norden. Exempel kommer att tas bland såväl skogs- som jordbruksväxter i kursen.

Ansvarig: Magnus Göransson, e-post: magnus.goransson@nordgen.org