Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Workshop i Estland stärker samarbetet

NordGen deltar i ett samarbetsprojekt på andra sidan Östersjön med frågor om hur vegetativt förökade växter skall dokumenteras och göras tillgängliga för brukare.
logo, Nordic-Baltic Mobility programme

Samarbetsprojektet ’Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administrations’ förvaltas under Nordiska Ministerrådet i Estland och etablerades för perioden 2009-2013. Syftet är att stärka samarbetet och kunskapsutbytet i NB8-länderna (Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige) för att på sikt effektivisera gemensamma arbetsmetoder och göra regionen konkurrenskraftig.

Programmet delfinansierade workshopen ”Documentation and access to material and information of vegetatively propagated plants and forest resources” som hölls i Tartu, ‘Estonian University of Life Science’ den 12-15 sep. Antalet deltagare var ca 25 personer där NordGen representerar de nordiska länderna.

 Workshopen nnehöll:

  • Diskussioner och riktlinjer om hur klondata och vegetativt förökade växter i genbanker, klonarkiv, botaniska trädgårdar mm skall dokumenteras.
  • Försök att hitta samarbetsmodeller och gemensamma lösningar för dokumentation av material och information.
  • Förslag om hur materialet kan göras tillgängligt för brukare.
  • Studiebesök på Polli, Forskningscenter för Hortikultur och Skogsenetiska institutionen i Tartu.
  • Presentationer av deltagares arbeten.

Vad hoppas vi åstadkomma?

  • Koordinera och samordna åtgärder för information och material inom området för vegetativt förökade växtgenetiska resurser
  • Att främja en hållbar användning av växtgenetiska resurser
  • Utbytande av ideer och expertiskunskap för att bygga en solid grund till fortsatt utveckling inom området
  • Utveckla effektiva och överrensstämmande databaser för vegetativt förökat material inom regionen

Bild från nordiskt klonarkiv

Arkiv