NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Nötkreaturens genom

Nötkreaturens genom helt kartlagt

Efter flerårigt internationellt samarbete har under 2009 nötkreaturen blivit det första däggdjur som fått sitt genom helt klarlagt (sekvenserat).

Foto: Jon Eiriksson

Resultaten är framtagna i huvudsak från djur av rasen Hereford, men ytterligare vitt spridda raser är också med. En notering som gjorts är att nötkreaturen ganska nyss har genomgått en eller flera ’flaskhalsar’ i sin utveckling, dvs. att antalet djur i populationen reducerats drastiskt.

Man tolkar detta dels som sammanhängande med domesticeringen och senare med formeringen av raser och riktat avelsurval, vilka lämna avläsbara ’fingertryck’ i genomet. Ändå kan man dra slutsatsen av kartläggningen att diversiteten inom raser faktiskt är lika stor som den är hos oss människor!

Kunskapen om genomet ger stora bidrag till förståelsen om idisslares utveckling, men också om vårt eget genom.
Kunskapen om vilka gener som bidrar till att hålla kor i bra produktion och vid god hälsa kommer att stötta den genetiska förbättringen i mjölk- och köttproduktionen till nytta för världens bönder. Avelsvärdering som bygger på genomisk information har som bekant helt nyligen blivit en normalrutin för att öka säkerheten i de avelsvärden selektionen inom främst mjölkraser bygger på många håll i världen, bl.a. i Norden