NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen-søknad støttet

Nordisk Ministerråd (NMR) har vedtatt å støtte en NordGen-søknad som skal utrede tilgang og rettigheter til genetiske ressurser hos skogtrær. Ved siden av ekstern finansiering fra NMR bidrar NordGen og nordiske representanter i prosjektet med egne midler. Et sentralt tema i prosjektet er å avdekke utviklingstrekk i internasjonal rett (eks innen patentrett) som kan rokke ved den åpne og frie tilgangen til genressurser hos skogtrær som er rådende i Norden i dag. Dernest skal prosjektet om nødvendig foreslå tiltak for å møte denne utviklingen. Prosjektet skal gjennomføres i 2009 og 2010, i tett samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt i Norge.

Arkiv