NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Genetisk variasjon i gran

Granas historie kartlagt

Informasjon om en arts genetiske variasjon og hvordan variasjonen er geografisk fordelt kan si mye om artens historie. I dag finner vi en genetisk gruppe av gran i Nord-Europa, mens det er flere genetiske grupper i Mellom-Europa. Hvorfor det er blitt slik er nå kartlagt ved å kombinere fossile data med DNA-analyser.

I Nord-Europa utgjør gran èn genetisk gruppe, mens grana i Mellom- og Sør-Europa utgjør flere genetiske grupper. Disse er vist med forskjellige farger på kartet.

Under istiden vokste det gran (Picea abies) i sørlige områder i Russland og i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i såkalte refugier. Granskogene var mer isolert fra hverandre under istiden enn det de er i dag, og ulike genetiske varianter oppsto. Ved å se på dagens geografiske fordeling av genetiske varianter, og kombinere denne med aldersfordelingen av fossilt granpollen, kan vi kartlegge hvilke refugier grana hadde under siste istid og spredningsveiene den fulgte da klimaet ble varmere.

Gran er et viktig treslag i Norden. For å bevare og forvalte de genetiske ressurser på en forsvarlig måte arbeider vi derfor med å skaffe oss innsikt i granas geografiske variasjonsmønstre som blant annet er et resultat av innvandringshistorien. Les mer her.