Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Projekt och aktiviteter i Arbetsgruppen för frukt, bär och prydnadsväxter.

2014

Arbetsgruppen hade ett telefonmöte i januari, det planerade höstmötet sköts fram till våren 2015 på grund av tidsbrist. En fältstudie av förekomst respektive frånvaro av pollen hos flera typer av flikbladiga björkar i Sverige utfördes med medel från arbetsgruppens budget. Rapporten finns att ladda ner från NordGens respektive POMs websidor.

NordGens aktiviteter inom prydnadsväxter:

Accessioner med regenereringsbehov har uppförökats och dokumenterats, samlingen av borstnejlikor har beskrivits. Kollekt från insamlingar av kulturreliktväxter har registrerats, detta har gjorts i samarbete med gruppen för grönsaker, kryddor och medicinalväxter. Många av dessa arter saknar fungerande groningsprotokoll. En strategi för hur frölabbet ska hantera dessa arter har antagits. Det finns en stor mängd dokumentation i form av bilder och en del sortinformation som ska registreras i SESTO under 2015. 

2013

Medlemmarna i arbetsgruppen träffades under 2013 två gånger, ett i april och ett i december. Accessioner av NordGens samling av prydnadsväxter har uppförökats i sedvanlig ordning för att öka frömängden och göra accessioner tillgängliga för nyttjande. Alla odlade accessioner har fotodokumenterats av NordGen, bilder ska läggas in i SESTO. Odling och utvärdering har påbörjats av frömaterial som inkom i Blomsteruppropet 2010. En insamling av kulturreliktväxter har utförts av NordGen på Ertholmene utanför Bornholm, i samarbete med lokala experter som tidigare inventerat förekomsten av reliktväxter på öarna. Ett projekt finansierat av Arktiska samarbetsprogrammet (i NMR) har utförts av NordGen (Lena Ansebo) och externa experter (Anna Andréasson, Hans Guldager Christiansen och Tino Hjorth Bjerregaard) och resulterat i en kombinerad informationsskrift och skötselguide för kulturrelitväxter. Den omfattar 40 sidor och riktas fräsmt till skötselansvariga för platser där det kan finnas kulturreliktväxter. Skriften finns på danska och svenska, i tryckt respektive digital version. En finsk och en norsk version planeras av NordGen, i mån av ekonomiska medel.

2012

Arbetsgruppen för frukt bär och prydnadsväxter har under 2012 haft ett möte. Årets andra planerade möte flyttades till kommande år pga tidsbrist. Under året har NordGens samling av priskuranter, frökataloger och årsböcker från Weibulls digitaliserats av ett extern företag med medel ur arbetsgruppens projektbudget. Detta är ett första steg att digitalisera hela samlingen av priskuranter, frökataloger och annat tryck från nordiska växtförädlings-, frö- och plantskoleföretag. Viktig information om nordiska sorter är nu tillgänglig och sökbar för vidare inventeringsarbete och uppdatering av SESTO.

NordGens aktiviteter inom prydnadsväxter:

Accessioner av NordGens samling av prydnadsväxter har uppförökats i sedvanlig ordning för att öka frömängden och göra accessionerna tillgängliga för nyttjande. 

2011

Arbetsgruppen för frukt bär och prydnadsväxter har under året haft två möten. Medlemmarna informerade om pågående nationella aktiviteter inom bevarande och nyttjande. NordGen informerade om den fortsatta registreringen av inkomna fröer från arbetsgruppens upprop 2010 efter fröförökade ett‐ och tvååriga växterfrån före 1970, om säsongens uppförökning och dokumentation såsom fotografering och karaktärisering, samtatt inventering av den historiska förädlingen av prydnadsväxter i Norden och sökandet efter kvarlevandenordiskt förädlat växtmaterial påbörjats under 2011 för att fortgå under de kommande åren. Deltagarna informerades också om den insamlingsexpedition av reliktväxter som genomförts i samarbete med botanikern Bernt Løjtnant på lokaler kring kommunen Viborg på Mittjylland i Danmark med medeltida historik. Arbetsgruppen beslutade att initiera ett digitaliseringsarbete av NordGens priskurantsamling med start under2012, för att göra viktig information om nordiska sorter tillgänglig och sökbar för vidare inventeringsarbete och uppdatering av SESTO.

2010

Under 2010 arbetade gruppen med två projekt:

1. Karaktärisering av äpple - inre karaktärer

2. Prydnadsväxter - mandatarter och upprop efter frö

2009

Hösten 2009 hade alla nordiska länderna utsett medlemmar. Gruppens arbetsformer utkristalliseras och utvecklas kontinuerligt. Under 2009 delfinansierade arbetsgruppens budget insamlingen av reliktväxter. Under hösten 2009 digitaliserades en diabildssamling fotograferad och donerad av nu bortgångne professor emeritus Ingevald Fernqvist. Samlingen innehåller över 6000 diabilder med en stor bredd av hortikulturella arter som motiv, dock med tyngdpunkten på frukt och bär.

2008

Den 1 oktober 2008 ombildades Arbetsgruppen för frukt och bär, i och med att före detta Nordiska Genbanken samma år övergick till att ingå i NordGen. Ansvarsområdet utökades till att även omfatta prydnadsväxter. Utökningen innebar behov av ett ökat antal arbetsgruppsmedlemmar för att kunna täcka expertis från alla växtgrupper och ha nära kopplingar till de nationella programmen, forskning, växtförädling, friluftsmuseer och liknande. Därför ökades antalet representanter från en till två per nordiskt land.

Sidansvarig:  Lena Ansebo

Malus domestica 'Vanda'Foto: Ingevald Fernqvist

Läs mer

Om arbetsgruppen
Medlemmar
Artlista
Projekt
Pomologia Suecica
Klonarkiv

Kontakt

Lena Ansebo, e-mail: lena.ansebo@nordgen.org